Tra cứu Thánh Kinh

1 Vào lúc ban đầu {của sự} Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất link
2 thì đất là vô hình và trống không; sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước. [Chữ thần được dùng trong câu này để chỉ năng lực của Thiên Chúa. Trái đất lúc bấy giờ là một khối hình cầu được bao phủ bởi nước nhưng không có một hình thể nào và cũng không có gì trên mặt đất khác hơn là nước bao phủ khắp bề mặt của đất. Có thể bấy giờ trái đất được bao phủ bằng một lớp nước đá; vì chưa có sức nóng từ mặt trời sưởi ấm trái đất.] link
3 Thiên Chúa phán: Hãy có sự sáng! Thì có sự sáng. link
4 Thiên Chúa thấy sự sáng là tốt lành, Ngài phân rẽ sáng ra khỏi tối. link
5 Thiên Chúa đặt tên sự sáng là ban ngày, sự tối là ban đêm. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Nhất. [Buổi tối là thời điểm bắt đầu một đêm, trung bình là vào lúc 6 giờ chiều. Buổi sáng là thời điểm bắt đầu một ngày, trung bình là vào lúc 6 giờ sáng. Một ngày trung bình 24 tiếng đồng hồ, bao gồm một ban đêm và một ban ngày. Ngày mới bắt đầu từ buổi tối, sau khi ngày hiện tại kết thúc.] link
6 Thiên Chúa lại phán: Hãy có một khoảng không ở giữa nước và nó hãy phân rẽ nước với nước! link
7 Thiên Chúa đã làm nên khoảng không, phân rẽ giữa nước bên dưới khoảng không khỏi nước bên trên khoảng không. Thì có như vậy. [Vào lúc ban đầu, có thể chung quanh trái đất là một vòng đai nước đá cho đến khi cơn Lụt Lớn xảy ra.] link
8 Thiên Chúa đặt tên khoảng không là trời. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Nhì. link
9 Thiên Chúa lại phán: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra! Thì có như vậy. link
10 Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại thì Ngài gọi là các biển. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. link
11 Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hạt giống, cây ăn trái kết quả, tùy theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất! Thì có như vậy. link
12 Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt trong mình, tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. link
13 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Ba. link
14 Thiên Chúa lại phán: Hãy có những vì sáng trong khoảng không trên trời, để phân ra ngày với đêm, và để chúng làm những dấu, để định những mùa, những ngày, và những năm; [Danh từ “mùa” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh dùng để chỉ khoảng thời gian được ấn định hoặc kỳ lễ hội. Vì ngày trăng mới là thời điểm được Đức Chúa Trời ấn định và cũng là ngày lễ do Đức Chúa Trời quy định, nên chữ mùa trong Sáng Thế Ký 1:14 còn hàm ý là “tháng”.] link
15 lại để chúng làm những vì sáng trong khoảng không trên trời mà soi xuống đất! Thì có như vậy. link
16 Thiên Chúa làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm những ngôi sao. link
17 Thiên Chúa đặt chúng trong khoảng không trên trời, để soi sáng đất, link
18 để cai trị ban ngày và ban đêm, để phân rẽ sáng ra khỏi tối. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. link
19 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Tư. link
20 Thiên Chúa lại phán rằng: Nước hãy có nhiều bầy vật có linh hồn sống và di động; và hãy có loài chim bay phía trên mặt đất, trong khoảng không trên trời. link
21 Thiên Chúa sáng tạo những khủng long biển; mọi linh hồn sống và động mà nước sinh ra thật nhiều tùy theo loại; mọi loài chim tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. link
22 Thiên Chúa ban phước cho chúng mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy nước trong biển; còn những loài chim hãy thêm nhiều trên đất. link
23 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Năm. link
24 Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh ra linh hồn sống tùy theo loại: súc vật, côn trùng, và vật sống của đất tùy theo loại; thì có như vậy. link
25 Thiên Chúa làm nên vật sống của đất tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và côn trùng trên đất tùy theo loại, Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. link
26 Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. [Thiên Chúa tự xưng Chúng Ta trong câu này và các câu: Sáng Thế Ký 3:22; 11:7. Chữ Chúng Ta được dùng ở đây là để chỉ về ba thân vị của Thiên Chúa, không phải chỉ về Thiên Chúa và các thiên sứ. Vì không chỗ nào khác trong Thánh Kinh nói rằng, Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của thiên sứ. Và các thiên sứ thì có các hình dáng khác nhau.] link
27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. link
28 Thiên Chúa ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất. link
29 Thiên Chúa lại phán: Này, Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hạt giống; ấy sẽ là thức ăn cho các ngươi. link
30 Còn mọi vật sống của đất, mọi chim trời, và mọi côn trùng bò trên đất có hồn sống thì Ta đã ban cho mọi thứ cỏ xanh làm thức ăn! Thì có như vậy. link
31 Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Sáu. link
32 Và {như vậy}, các tầng trời và đất, cùng muôn vật đã được hoàn tất. link
33 Ngày Thứ Bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành các công việc của Ngài mà Ngài đã làm. Và trong ngày Thứ Bảy Ngài ngưng mọi công việc của Ngài mà Ngài đã làm. link
34 Rồi, Ngài ban phước cho ngày Thứ Bảy, thánh hóa nó; vì trong ngày đó, Ngài ngưng mọi công việc của Ngài, những việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo và đã làm. [Thánh hóa có nghĩa là làm cho tinh sạch hoặc giữ cho tinh sạch và biệt riêng ra cho Thiên Chúa.] link
35 Ấy là về nguồn gốc của các tầng trời và đất khi chúng được sáng tạo, trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm ra đất và các tầng trời. link
36 Lúc đó, chưa có một chồi cây nào mọc ngoài đồng, trên đất; và cũng chưa có một ngọn cỏ đồng nào mọc lên; vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chưa cho mưa xuống trên đất, và cũng chưa có một người nào lao động trên đất. link
37 Nhưng có hơi nước từ đất bay lên, tưới khắp cùng mặt đất. link
38 Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống. link
39 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu lập một khu vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và Ngài đặt người mà Ngài vừa tạo nên ở đó. [Ê-đen có nghĩa là vui vẻ, thỏa lòng.] link
40 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu khiến đất mọc lên mọi thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. link
41 Một con sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn dòng. link
42 Tên của dòng thứ nhất là Bi-sôn; dòng ấy chảy quanh toàn xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. link
43 Vàng của xứ ấy rất tốt. Tại đó lại có nhũ hương và bích ngọc. link
44 Tên của dòng sông thứ nhì là Ghi-hôn, dòng ấy chảy quanh xứ Cúc. [Còn gọi là xứ Ê-thi-ô-bi (Ethiopia).] link
45 Tên của dòng sông thứ ba là Hi-đê-ke, dòng ấy chảy về phía đông của xứ A-si-ri. Còn dòng sông thứ tư là Ơ-phơ-rát. link
46 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đem loài người đặt vào trong vườn tại Ê-đen, để lao động và chăm sóc vườn. link
47 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người, phán {rằng}: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; link
48 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết. link
49 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm cho nó một kẻ giúp đỡ giống như nó. link
50 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng đất tạo hình mọi loài thú đồng, và mọi loài chim trời; rồi dẫn chúng đến với loài người, để xem đặt tên gì cho chúng nó; và bất cứ tên nào loài người đặt cho mỗi linh hồn sống, đều thành tên của nó. link
1. Use quotation marks to find the exact phrase you want to find. Example: 'Spirit'
Use the AND operator to find sentences that appear concurrently with sub-keywords. Example: David AND Goliath . Use the OR operator to find statements that satisfy at least one clause. Example: Saul OR Paul . Use combinations (1) and (2) and (3) to get more accurate result
Hãy nhập tìm kiếm của các từ trong số này. Top searched terms: commandments , love , spirituality , believe , pray , wisdom , lord , love , passion , justice , truth , mental , peace , sin , joy
@TODO: bookmarks.