Chào Mừng

Chào mừng bạn đã đến với trang web: www.tt2012.thanhkinhvietngu.net. Đây là trang web dành riêng cho công việc hiệu đính Bản Dịch Truyền Thống, còn được gọi là bản Dịch Phan Khôi 1926, của Thánh Kinh Việt Ngữ.

Trong phiên bản hiệu đính này, chúng tôi dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước Tiếng Hê-bơ-rơ, phiên bản "Masoretic Text," và Thánh Kinh Tân Ước Tiếng Hy-lạp, phiên bản "Textus Receptus," để cậy ơn Chúa mà làm công việc hiệu đính.

Đây là một công tác đang được tiến hành. Chúng tôi đã làm những việc sau:

1. Sửa: Hội thánh thành Hội Thánh.

2. Sửa: Y-sơ-ra-ên thành I-sơ-ra-ên và Y-sác thành I-sác.

3. Sửa: ngợi khen và khen ngợi thành tôn vinh.

4. Sửa: quỉ và quí thành quỷ và quý

5. Sửa: nước Đức Chúa Trời thành vương quốc của Đức Chúa Trời.

6. Sửa: tiếng lạ thành ngoại ngữ.

7. Sửa: Cứu Chúa thành Đấng Giải Cứu vì trong nguyên ngữ không có chữ "Chúa."

8. Sửa: đạo Tin Lành thành Tin Lành vì trong nguyên ngữ không có chữ "đạo."

9. Trong một số chỗ, sửa: đạo thành Lời cho đúng với nguyên ngữ.

10. Sửa: Jêsus thành Jesus cho phù hợp với sự thông dụng hiện nay.

11. Sửa: Kinh Thánh thành Thánh Kinh.

12. Sửa: Danh xưng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là "Elohim" với nghĩa là "nhiều thần") thành Thiên Chúa với ý nghĩa chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa.

13. Hiệu đính những câu Thánh Kinh Tân Ước có liên quan đến các từ ngữ: Linh, Thần, Thánh Linh, Đức Thánh Linh, Thiên Chúa, và Đức Chúa Trời. Xin xem bài viết: Hiệu Đính Những Câu Thánh Kinh Trong Tân Ước Liên Quan Đến Các Từ Ngữ: "Thần," "Linh," "Thánh Linh," "Đức Thánh Linh," "Thiên Chúa," và "Đức Chúa Trời."

14. Sửa: quyền phép trong nhiều chỗ thành năng lực.

15. Sửa: Một số câu dịch không đúng nghĩa, so với hai bản Thánh Kinh nguyên ngữ nêu trên.

Bước kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa lại những câu dịch không đúng nghĩa, so với hai bản Thánh Kinh nguyên ngữ nêu trên.

Kính mong được sự cầu thay và góp ý của quý con dân Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
14.08.2011
tim@timhieutinlanh.net