Sự Hiểu Biết Lời Chúa và Sự Dịch Thánh Kinh

"Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa,
Cảm tạ danh Chúa vì sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa;
Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh-thinh Chúa."

(Thi Thiên 138:2)

Bấm vào đây để vào website Thánh Kinh Việt Ngữ: http://thanhkinhvietngu.net/
Tra xem Thánh Kinh Việt Ngữ - Bản Dịch Phan Khôi đối chiếu với một số bản dịch Anh ngữ
và đọc các bài viết liên quan đến Thánh Kinh và công tác dịch Thánh Kinh

Bấm vào đây để vào website Thánh Kinh Việt Ngữ - Bản Dịch Ngôi Lời:
http://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net/

Bấm vào đây để vào trang download audio

Bấm vào nút "play" dưới đây để nghe