Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi

Submitted by Admin on Fri, 09/09/2011 - 23:38

Kính mời quý bạn đọc xem bài "Công Việc Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi" trước khi đọc bài này để hiểu rõ ý nghĩa các từ ngữ được dùng trong bản hiệu đính. Các bạn có thể theo linh dưới đây để đọc hoặc download:

Tác giả mong chờ mọi góp ý của quý bạn đọc. Xin email đến: timhuynh@timhieuthanhkinh.net

Nguyện mọi vinh quang dâng lên Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
09/09/2011

 

Phần Một: Những Câu Thánh Kinh Trong Tân Ước Liên Quan Đến
Các Từ Ngữ: Thần, Linh, Đấng Thần Linh, Thánh Linh, Đức Thánh Linh, và Một Số Từ Ngữ Khác

Ma-thi-ơ 1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Thánh Linh.

Ma-thi-ơ 1:18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

Ma-thi-ơ 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Thánh Linh.

Ma-thi-ơ 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.

Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa.

Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

Ma-thi-ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jesus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.

Ma-thi-ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.

Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đấng Thần Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ.

Ma-thi-ơ 4:1 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ.

Ma-thi-ơ 10:20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đấng Thần Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.

Ma-thi-ơ 10:20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.

Ma-thi-ơ 12:18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Đấng Thần Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.

Ma-thi-ơ 12:18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.

Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu ta cậy Thần quyền để trừ quỷ, thì vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

Ma-thi-ơ 12:31 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.

Ma-thi-ơ 12:31 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.

Ma-thi-ơ 22:43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít trong tâm thần gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng:

Ma-thi-ơ 22:43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng:

Ma-thi-ơ 27:50 Đức Chúa Jesus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút tâm thần.

Ma-thi-ơ 27:50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Mác 1:8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh-Linh.

Mác 1:8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh.

Mác 1:10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đấng Thần Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.

Mác 1:10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.

Mác 1:12 Tức thì Đấng Thần Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng

Mác 1:12 Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng

Lu-ca 1:15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

Lu-ca 1:15 Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

Lu-ca 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Trời.

Lu-ca 1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.

Lu-ca 1:41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Thánh Linh,

Lu-ca 1:41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh,

Lu-ca 1:67 Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng:

Lu-ca 1:67 Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng:

Lu-ca 2:25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Thánh Linh ngự trên người.

Lu-ca 2:25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người.

Lu-ca 2:27 Vậy người bởi Đấng Thần Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,

Lu-ca 2:27 Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định,

Lu-ca 3:16 nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa.

Lu-ca 3:16 nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

Lu-ca 4:1 Đức Chúa Jesus đầy dẫy Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đấng Thần Linh đem đến trong đồng vắng,

Lu-ca 4:1 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đem đến trong đồng vắng,

Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jesus trong quyền phép của Đấng Thần Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.

Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.

Lu-ca 10:21 Cũng giờ đó, Đức Chúa Jesus vui mừng trong tâm thần, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi tôn vinh Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.

Lu-ca 10:21 Cũng giờ đó, Đức Chúa Jêsus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.

Lu-ca 11:13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người xin Ngài!

Lu-ca 11:13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

Lu-ca 23:46 Đức Chúa Jesus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao tâm thần tôi lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

Lu-ca 23:46 Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

Giăng 1:32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Đấng Thần Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài.

Giăng 1:32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài.

Giăng 1:33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đấng Thần Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Thánh Linh.

Giăng 1:33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

Giăng 3:5 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Linh mà sanh, thì không được vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Giăng 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

Giăng 3:6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Đấng Thần Linh là thần.

Giăng 3:6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

Giăng 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đấng Thần Linh thì cũng như vậy.

Giăng 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

Giăng 3:34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền những lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho Ngài một cách không lường.

Giăng 3:34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.

Giăng 7:39 Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có Thánh Linh vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.

Giăng 7:39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.

Giăng 19:30 Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút tâm thần.

Giăng 19:30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.

Giăng 20:22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Thánh Linh.

Giăng 20:22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài bởi Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đấng Thần Linh cho mình nói.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33 Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài ban ra, như các ngươi đương thấy và nghe.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33 Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:8 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão,

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:8 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão,

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:25 và đã phán bởi miệng đầy tớ Ngài, là Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích?

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:25 và đã dùng Đức Thánh Linh, phải bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích?

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:9 Phi-e-rơ bèn rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chơn những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:9 Phi-e-rơ bèn rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chơn những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:10 Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với thần trí người, mà người bởi đó nói;

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:10 Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55 Nhưng người, được đầy dẫy Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Thiên Chúa, và Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55 Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59 Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần tôi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59 Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lãnh Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:16 Vì (Thánh Linh) chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhơn danh Đức Chúa Jesus mà chịu phép báp-tem thôi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:16 Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:17 Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lãnh Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:17 Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lãnh Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:39 Khi ở dưới nước lên, thì Thần của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:17 A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jesus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:17 A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét bằng Thánh Linhnăng lực, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linhquyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:12 Đấng Thần Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Nầy, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:12 Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Nầy, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:16 Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:16 Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:28 Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:28 Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng:

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng:

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:52 Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Thánh Linh vậy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:52 Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:7 Tới gần xứ My-ri rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Đấng Thần Linh không cho phép,

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:7 Tới gần xứ My-ri rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép,

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:2 Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe có Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào?

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:2 Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào?

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, sự sống còn ở trong người.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó;

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:22 Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó;

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đấng Thần Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.

Rô-ma 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc trong sự đổi mới của tâm thần, chớ không theo cách cũ của văn tự.

Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

Rô-ma 8:4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo tâm thần.

Rô-ma 8:4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.

Rô-ma 8:5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo tâm thần thì chăm những sự thuộc về Đấng Thần Linh.

Rô-ma 8:5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.

Rô-ma 8:6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thuộc linh sanh ra sự sống và bình an;

Rô-ma 8:6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;

Rô-ma 8:9 Nhưng anh em không ở trong xác thịt mà ở trong tâm thần. Nếu vậy thì thần trí của Thiên Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Rô-ma 8:9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Rô-ma 8:10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà tâm thần thì sống nhơn cớ sự công bình.

Rô-ma 8:10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhơn cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhơn cớ sự công bình.

Rô-ma 8:11 Lại nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thần quyền Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

Rô-ma 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.

Rô-ma 8:13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu bởi tâm thần, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.

Rô-ma 8:13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.

Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, đều là con cái của Thiên Chúa.

Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 8:16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng cho tâm thần chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.

Rô-ma 8:16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.

Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đấng Thần Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Rô-ma 8:26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

Rô-ma 8:27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Thiên Chúa mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

Rô-ma 8:27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.

Rô-ma 9:1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Linh:

Rô-ma 9:1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh:

Rô-ma 14:17 Vì vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Thánh Linh vậy.

Rô-ma 14:17 Vì nước của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.

Rô-ma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ năng lực Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!

Rô-ma 15:13 Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!

Rô-ma 15:16 nên chức việc của Đức Chúa Jesus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Thánh Linh.

Rô-ma 15:16 nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Đức Thánh Linh.

Rô-ma 15:19 bởi năng lực của dấu kỳ, phép lạ, bởi năng lực của Thần quyền. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn.

Rô-ma 15:19 bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bằng quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn.

I Cô-rinh-tô 2:4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của thần trí và năng lực;

I Cô-rinh-tô 2:4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép;

I Cô-rinh-tô 2:10 Đức Chúa Trời đã bởi Thần Ngài bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.

I Cô-rinh-tô 2:10 Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.

I Cô-rinh-tô 2:11 Vả, nếu không phải bởi tâm thần bên trong người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, ngoại trừ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết những sự trong Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 2:11 Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 2:12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thần từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời;

I Cô-rinh-tô 2:12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời;

I Cô-rinh-tô 2:13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 2:13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 2:14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 2:14 Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.

I Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?

I Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?

I Cô-rinh-tô 5:5 rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho tâm thần được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus.

I Cô-rinh-tô 5:5 rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.

I Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ, và nhờ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

I Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

I Cô-rinh-tô 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 7:40 Nhưng, theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có Thần trí của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 7:40 Nhưng, theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 12:3 Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai bởi Thần trí của Thiên Chúa, mà nói rằng: Đức Chúa Jesus đáng nguyền rủa! Nếu không bởi Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jesus là Chúa!

I Cô-rinh-tô 12:3 Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!

I Cô-rinh-tô 12:4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ bởi cùng Đấng Thần Linh.

I Cô-rinh-tô 12:4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.

I Cô-rinh-tô 12:7 Đấng Thần Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

I Cô-rinh-tô 12:7 Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

I Cô-rinh-tô 12:8 Vả, người nầy nhờ Đấng Thần Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ cùng Đấng Thần Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.

I Cô-rinh-tô 12:8 Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.

I Cô-rinh-tô 12:9 Bởi cùng Đấng Thần Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi cùng Đấng Thần Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;

I Cô-rinh-tô 12:9 Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;

I Cô-rinh-tô 12:11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đấng Thần Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

I Cô-rinh-tô 12:11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

I Cô-rinh-tô 12:13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Linh nữa.

I Cô-rinh-tô 12:13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.

I Cô-rinh-tô 14:37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay mình là người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng những điều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa.

I Cô-rinh-tô 14:37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa.

II Cô-rinh-tô 1:22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đấng Thần Linh trong lòng chúng tôi.

II Cô-rinh-tô 1:22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.

II Cô-rinh-tô 3:3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Linh của Thiên Chúa Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.

II Cô-rinh-tô 3:3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.

II Cô-rinh-tô 3:6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước bằng chữ, bèn là giao ước bằng Linh; vì chữ làm cho chết, song Linh làm cho sống.

II Cô-rinh-tô 3:6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

II Cô-rinh-tô 3:8 thì chức vụ về Linh càng vinh quang hơn biết bao!

II Cô-rinh-tô 3:8 phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao!

II Cô-rinh-tô 3:17 Vả, Chúa là Thần, Thần của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.

II Cô-rinh-tô 3:17 Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.

II Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem như xem trong gương vinh quang của Chúa, và được biến nên như ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Linh của Chúa.

II Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

II Cô-rinh-tô 5:5 Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, là Thiên Chúa, đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.

II Cô-rinh-tô 5:5 Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.

II Cô-rinh-tô 6:6 bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhơn từ, bởi Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình,

II Cô-rinh-tô 6:6 bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhơn từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình,

II Cô-rinh-tô 7:1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm thần, lại lấy sự kính sợ Thiên Chúa mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

II Cô-rinh-tô 7:1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm thần, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

II Cô-rinh-tô 11:4 Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jesus khác mà chúng tôi chưa từng  giảng, hoặc anh em nhận một linh khác mà anh em chưa từng nhận, hoặc nhận một tin lành khác mà anh em chưa từng nhận, thì có lẽ anh em dung chịu người đó!

II Cô-rinh-tô 11:4 Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!

II Cô-rinh-tô 12:18 Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Đấng Thần Linh, theo cùng một dấu chơn sao?

II Cô-rinh-tô 12:18 Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh, theo cùng một dấu chơn sao?

Ga-la-ti 3:2 Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đấng Thần Linh?

Ga-la-ti 3:2 Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?

Ga-la-ti 3:3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Ga-la-ti 3:3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?

Ga-la-ti 3:5 Đấng ban Đấng Thần Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?

Ga-la-ti 3:5 Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?

Ga-la-ti 3:14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đấng Thần Linh đã hứa cho.

Ga-la-ti 3:14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.

Ga-la-ti 4:6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã khiến thần trí của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!

Ga-la-ti 4:6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!

Ga-la-ti 4:29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh bởi xác thịt bắt bớ kẻ sanh bởi Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.

Ga-la-ti 4:29 Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy.

Ga-la-ti 5:5 Về phần chúng ta, ấy là thông qua thần quyền mà chúng ta có được sự trông cậy của sự công bình bởi đức tin.

Ga-la-ti 5:5 Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.

Ga-la-ti 5:16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi trong thần quyền, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

Ga-la-ti 5:16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

Ga-la-ti 5:17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Đấng Thần Linh, Đấng Thần Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.

Ga-la-ti 5:17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.

Ga-la-ti 5:18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ thần quyền dẫn dắt, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.

Ga-la-ti 5:18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.

Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Đấng Thần Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Ga-la-ti 5:25 Nếu chúng ta sống trong thần quyền, thì cũng hãy bước đi trong thần quyền.

Ga-la-ti 5:25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

Ga-la-ti 6:8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Đấng Thần Linh, sẽ bởi Đấng Thần Linh mà gặt sự sống đời đời.

Ga-la-ti 6:8 Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

Ê-phê-sô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Thánh Linh là điều Chúa đã hứa,

Ê-phê-sô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,

Ê-phê-sô 2:18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thần trí.

Ê-phê-sô 2:18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.

Ê-phê-sô 2:22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời bởi thần quyền.

Ê-phê-sô 2:22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Ê-phê-sô 3:5 là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được thần quyền tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài.

Ê-phê-sô 3:5 là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài.

Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đấng Thần Linh Ngài mà nên mạnh mẽ con người bên trong;

Ê-phê-sô 3:16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng;

Ê-phê-sô 4:3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.

Ê-phê-sô 4:3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

Ê-phê-sô 4:4 Chỉ có một thân thể, một Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;

Ê-phê-sô 4:4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi;

Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải được đổ đầy Linh.

Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Ê-phê-sô 6:17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.

Ê-phê-sô 6:17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 6:18 Trong tâm thần, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

Phi-líp 1:19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.

Phi-líp 1:19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.

Phi-líp 2:1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công trong Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,

Phi-líp 2:1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,

Phi-líp 3:3 Vì, ấy chính chúng ta là những người chịu phép cắt bì, là những người thờ phượng Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

Phi-líp 3:3 Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

Cô-lô-se 1:8 và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương trong tâm thần của anh em.

Cô-lô-se 1:8 và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 Vả, Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng năng lực, bằng Thánh Linh, và bằng sự bảo đảm. Vì anh em biết rõ chúng tôi là những người ở giữa anh em vì phúc lợi của anh em như thế nào.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Thánh Linh mà tiếp nhận Lời giữa lúc nhiều sự khốn khó,

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó,

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 Chớ áp bức Đấng Thần Linh;

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 Chớ dập tắt Thánh Linh;

II Tê-sa-nô-ni-ca 2:13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em trong sự thánh hóa của thần quyền và niềm tin của lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.

I Ti-mô-thê 3:16 Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, được các thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho các dân ngoại, được tin cậy trong thế gian, được cất lên trong sự vinh hiển.

I Ti-mô-thê 3:16 Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

I Ti-mô-thê 4:1 Vả, Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻsẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ,

I Ti-mô-thê 4:1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ,

II Ti-mô-thê 1:14 Hãy nhờ Thánh Linh ở trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.

II Ti-mô-thê 1:14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.

Tít 3:5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự tái sanh và sự đổi mới của Thánh Linh

Tít 3:5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh

Hê-bơ-rơ 1:7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Ngài làm ra các thiên sứ Ngài là những thần linh, và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.

Hê-bơ-rơ 1:7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.

Hê-bơ-rơ 1:14 Họ há chẳng phải đều là những thần linh hầu việc, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Hê-bơ-rơ 2:4 Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó.

Hê-bơ-rơ 2:4 Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Hê-bơ-rơ 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh,

Hê-bơ-rơ 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,

Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng thông qua thần quyền, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Thiên Chúa Hằng Sống, là dường nào!

Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

Hê-bơ-rơ 10:29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

Hê-bơ-rơ 10:29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

Hê-bơ-rơ 12:23 gần sự nhóm hiệp và Hội Thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các từng trời, gần Thiên Chúa, là quan án của mọi người, gần các thần linh của những người nghĩa đã được làm cho vẹn lành,

Hê-bơ-rơ 12:23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành,

Gia-cơ 4:5 Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương,

Gia-cơ 4:5 Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương,

I Phi-e-rơ 1:2 theo sự biết trước của Thiên Phụ, thông qua sự nên thánh bởi thần quyền, đặng vâng phục Đức Chúa Jesus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

I Phi-e-rơ 1:2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

I Phi-e-rơ 1:11 nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Đấng Thần Linh của Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.

I Phi-e-rơ 1:11 nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.

I Phi-e-rơ 1:12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người giảng Tin Lành cho anh em với Thánh Linh ban cho từ trời; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

I Phi-e-rơ 1:12 Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

I Phi-e-rơ 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng đã được sống lại bởi Đấng Thần Linh.

I Phi-e-rơ 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.

I Phi-e-rơ 3:19 Bởiđó, Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục,

I Phi-e-rơ 3:19 Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù,

I Phi-e-rơ 4:6 Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho những kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Thiên Chúa về thần linh.

I Phi-e-rơ 4:6 Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.

I Phi-e-rơ 4:14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời và của sự vinh quang đậu trên anh em.

I Phi-e-rơ 4:14 Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.

II Phi-e-rơ 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào từng bởi ý một người nào, nhưng những người thánh của Thiên Chúa đã cảm động bởi Thánh Linh mà nói ra.

II Phi-e-rơ 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

I Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là nhờ Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

I Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

I Giăng 4:2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;

I Giăng 4:2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;

I Giăng 4:13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Linh Ngài cho chúng ta.

I Giăng 4:13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

I Giăng 5:7 Vì có ba chứng ở trên trời: Đức Cha, Ngôi Lời, và Đức Thánh Linh. Ba (chứng) này là một.

I Giăng 5:7 ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật.

I Giăng 5:8 Và có ba chứng trên đất: Đấng Thần Linh, nước, và huyết. Ba (chứng) này thuận làm một.

I Giăng 5:8 Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.

I Giăng 5:9 Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài.

I Giăng 5:9 Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Thánh Linh trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài.

Giu-đe 1:19 Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, theo cảm xúc, không có thần quyền.

Giu-đe 1:19 Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh.

Giu-đe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và hãy cầu nguyện bởi Thánh Linh,

Giu-đe 1:20 Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện,

Khải Huyền 1:10 Nhằm ngày của Chúa, tôi ở trong thần linh, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa,

Khải Huyền 1:10 Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa,

Khải Huyền 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 2:11 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.

Khải Huyền 2:11 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.

Khải Huyền 2:17 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.

Khải Huyền 2:17 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.

Khải Huyền 2:29 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh!

Khải Huyền 2:29 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Khải Huyền 3:3 Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

Khải Huyền 3:3 Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

Khải Huyền 3:6 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh!

Khải Huyền 3:6 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Khải Huyền 3:13 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh!

Khải Huyền 3:13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phải cùng các Hội thánh!

Khải Huyền 3:22 Ai có tai, hãy nghe lời Đấng Thần Linh phán cùng các Hội Thánh!

Khải Huyền 3:22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Khải Huyền 4:2 Tức thì tôi ở trong thần linh; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó.

Khải Huyền 4:2 Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó.

Khải Huyền 6:9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã chịu giết vì Lời Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

Khải Huyền 6:9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

Khải Huyền 11:11 Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, thần linh sự sống từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể.

Khải Huyền 11:11 Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể.

Khải Huyền 14:13 Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đấng Thần Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

Khải Huyền 14:13 Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

Khải Huyền 17:3 Tôi ở trong thần linh, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đờn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.

Khải Huyền 17:3 Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đờn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.

Khải Huyền 21:10 Rồi, tôi ở trong thần linh, được thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,

Khải Huyền 21:10 Rồi tôiđược Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,

Khải Huyền 22:17 Đấng Thần Linh và tân nương cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

Khải Huyền 22:17 Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

 

Phần Hai: Những Câu Thánh Kinh Trong Tân Ước Liên Quan Đến
Các Từ Ngữ: Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Đấng Thiên Chúa, Thiên Phụ, và Một Số Từ Ngữ Khác

Dưới đây là bảng liệt kê những câu Thánh Kinh Tân Ước có liên quan đến các từ ngữ "Thiên Chúa" hoặc "Đức Chúa Trời" đã được sửa chữa theo các định nghĩa trên đây. Ngoài việc hiệu đính các từ ngữ, có một số câu cũng được dịch lại cho sát ý của nguyên ngữ Hy-lạp, dựa theo Thánh Kinh Tân Ước Tiếng Hy-lạp, phiên bản "Textus Receptus." Phía trên là câu đã sửa, phía dưới là câu trong Bản Dịch Phan Khôi để tiện việc đối chiếu và so sánh ý nghĩa.

Ma-thi-ơ 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được thần khải rằng đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Ma-thi-ơ 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Ma-thi-ơ 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được thần khải trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,

Ma-thi-ơ 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,

Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa.

Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 4:6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Ngài sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.

Ma-thi-ơ 4:6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.

Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jesus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của vương quốc và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.

Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.

Ma-thi-ơ 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa!

Ma-thi-ơ 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Ma-thi-ơ 5:35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.

Ma-thi-ơ 5:35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.

Ma-thi-ơ 6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi Ma-môn nữa.

Ma-thi-ơ 6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.

Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Ma-thi-ơ 9:35 Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của vương quốc, và chữa lành các thứ tật bịnh.

Ma-thi-ơ 9:35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.

Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu ta cậy Thần của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì vương quốc củaĐức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.

Ma-thi-ơ 14:33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Ngài thật là Con Trời!

Ma-thi-ơ 14:33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!

Ma-thi-ơ 15:5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã là của dâng, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.

Ma-thi-ơ 15:5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.

Ma-thi-ơ 15:6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ điều răn của Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 15:6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 16:22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Nguyện sự đó tránh xa Ngài! Hỡi Chúa, sự đó sẽ không xảy đến cho Ngài đâu!

Ma-thi-ơ 16:22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!

Ma-thi-ơ 19:24 Ta lại nói cùng các ngươi, một sợi thừng xỏ qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. [Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim." Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamilos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamelos" nghĩa là "dây thừng." Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà"].

Ma-thi-ơ 19:24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 19:26 Đức Chúa Jesus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song với Thiên Chúa mọi việc đều được.

Ma-thi-ơ 19:26 Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.

Ma-thi-ơ 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm sẽ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.

Ma-thi-ơ 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.

Ma-thi-ơ 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.

Ma-thi-ơ 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.

Ma-thi-ơ 22:29 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu năng lực của Đức Chúa Trời thể nào.

Ma-thi-ơ 22:29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.

Ma-thi-ơ 22:32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Đức Chúa Trời không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.

Ma-thi-ơ 22:32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.

Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành nầy về vương quốc sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Ma-thi-ơ 26:64 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu của năng lực, và ngự trên mây từ trời mà xuống.

Ma-thi-ơ 26:64 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.

Ma-thi-ơ 27:43 Nó tin cậy Đức Chúa Trời; nếu Ngài muốn nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Trời.

Ma-thi-ơ 27:43 Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Thiên Chúa tôi ơi! Thiên Chúa tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

Ma-thi-ơ 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

Ma-thi-ơ 27:54 Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jesus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Trời.

Ma-thi-ơ 27:54 Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.

Mác 1:15 mà rằng: Kỳ đã trọn, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.

Mác 1:15 mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.

Mác 4:11 Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của vương quốc của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng thí dụ để dạy mọi sự,

Mác 4:11 Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng thí dụ để dạy mọi sự,

Mác 4:26 Ngài lại phán rằng: Vương quốc của Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất;

Mác 4:26 Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất;

Mác 4:30 Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra?

Mác 4:30 Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra?

Mác 9:1 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi thấy vương quốc của Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.

Mác 9:1 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.

Mác 9:47 Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào vương quốc của Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục,

Mác 9:47 Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục,

Mác 10:14 Đức Chúa Jesus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

Mác 10:14 Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

Mác 10:15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.

Mác 10:15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.

Mác 10:23 Bấy giờ Đức Chúa Jesus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Mác 10:23 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Mác 10:24 Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jesus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào vương quốc của Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Mác 10:24 Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Mác 10:25 Sợi dây thừng xỏ qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời. [Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim." Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamilos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamelos" nghĩa là "dây thừng." Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà"].

Mác 10:25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.

Mác 11:22 Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin của Thiên Chúa.

Mác 11:22 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.

Mác 12:24 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu năng lực của Đức Chúa Trời sao?

Mác 12:24 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao?

Mác 12:27 Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to.

Mác 12:27 Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to.

Mác 12:29 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Nầy là điều răn đầu nhứt: Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một.

Mác 12:29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một.

Mác 12:32 Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp lý lắm, thật Thiên Chúa là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa;

Mác 12:32 Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa;

Mác 12:34 Đức Chúa Jesus thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa vương quốc của Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa.

Mác 12:34 Đức Chúa Jêsus thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa.

Mác 14:25 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Mác 14:25 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời.

Mác 14:61 Nhưng Đức Chúa Jesus làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đấng Đáng Tôn Kính phải không?

Mác 14:61 Nhưng Đức Chúa Jêsus làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không?

Mác 14:62 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu của năng lực, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến.

Mác 14:62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến.

Mác 15:43 có một người tên là Giô-sép, Ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jesus.

Mác 15:43 có một người tên là Giô-sép, Ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jesus.

Lu-ca 1:78 Vì Thiên Chúa của chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,

Lu-ca 1:78 Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,

Lu-ca 2:38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, tôn vinh Chúa, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

Lu-ca 2:38 Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

Lu-ca 2:40 Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn của Thiên Chúa ngự trên Ngài.

Lu-ca 2:40 Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.

Lu-ca 2:52 Đức Chúa Jesus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Thiên Chúa và loài người.

Lu-ca 2:52 Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Lu-ca 3:2 An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời của Thiên Chúa truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng.

Lu-ca 3:2 An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng.

Lu-ca 4:43 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của vương quốc của Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.

Lu-ca 4:43 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.

Lu-ca 5:1 Khi Đức Chúa Jesus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe Lời Đức Chúa Trời.

Lu-ca 5:1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời.

Lu-ca 6:20 Đức Chúa Jesus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

Lu-ca 6:20 Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

Lu-ca 7:28 Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; nhưng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy.

Lu-ca 7:28 Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy.

Lu-ca 8:1 Kế đó, Đức Chúa Jesus đi thành nầy đến thành khác, giảng dạy và rao truyền Tin Lành của vương quốc của Đức Chúa Trời. Có mười hai sứ đồ ở với Ngài.

Lu-ca 8:1 Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi thành nầy đến thành khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có mười hai sứ đồ ở với Ngài.

Lu-ca 8:10 Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm của vương quốc của Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để nó xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.

Lu-ca 8:10 Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để nó xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.

Lu-ca 8:11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là Lời Đức Chúa Trời.

Lu-ca 8:11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.

Lu-ca 8:21 Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe Lời Đức Chúa Trời và làm theo.

Lu-ca 8:21 Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.

Lu-ca 9:2 Rồi Ngài sai để rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh.

Lu-ca 9:2 Rồi Ngài sai để rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh.

Lu-ca 9:11 Nhưng dân chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jesus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về vương quốc của Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành bịnh.

Lu-ca 9:11 Nhưng dân chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jêsus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được lành bịnh.

Lu-ca 9:27 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi được thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 9:27 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 9:60 Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 9:60 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 9:62 Đức Chúa Jesus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 9:62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 10:9 Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Vương quốc của Đức Chúa Trời đến gần các ngươi.

Lu-ca 10:9 Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi.

Lu-ca 10:11 Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chơn chúng ta; nhưng phải biết vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi.

Lu-ca 10:11 Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chơn chúng ta; nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi.

Lu-ca 11:20 Nhưng nếu ta cậy ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi.

Lu-ca 11:20 Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi.

Lu-ca 12:21 Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy.

Lu-ca 12:21 Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Lu-ca 12:31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Lu-ca 12:31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Lu-ca 13:18 Vậy, Đức Chúa Jesus phán rằng: Vương quốc của Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với?

Lu-ca 13:18 Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với?

Lu-ca 13:20 Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh vương quốc của Đức Chúa Trời với gì?

Lu-ca 13:20 Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì?

Lu-ca 13:28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Lu-ca 13:28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Lu-ca 13:29 Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 13:29 Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 14:15 Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong vương quốc của Đức Chúa Trời!

Lu-ca 14:15 Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời!

Lu-ca 16:13 Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Thiên Chúa, lại làm tôi Ma-môn nữa.

Lu-ca 16:13 Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.

Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó Tin Lành của vương quốc của Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy gắng sức mà vào đó.

Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.

Lu-ca 17:20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jesus vương quốc của Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Vương quốc của Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,

Lu-ca 17:20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,

Lu-ca 17:21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

Lu-ca 17:21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

Lu-ca 18:16 Nhưng Đức Chúa Jesus gọi họ mà phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy.

Lu-ca 18:16 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy.

Lu-ca 18:17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó.

Lu-ca 18:17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó.

Lu-ca 18:24 Đức Chúa Jesus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời là khó dường nào!

Lu-ca 18:24 Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào!

Lu-ca 18:25 Sợi dây thừng xỏ qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời! [Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim." Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamilos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamelos" nghĩa là "dây thừng." Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà"].

Lu-ca 18:25 Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!

Lu-ca 18:29 Đức Chúa Jesus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ vương quốc của Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con,

Lu-ca 18:29 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con,

Lu-ca 19:11 Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Jesus thêm một thí dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay.

Lu-ca 19:11 Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Jêsus thêm một thí dụ nữa, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay.

Lu-ca 20:38 Vậy, Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.

Lu-ca 20:38 Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.

Lu-ca 21:31 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết vương quốc của Đức Chúa Trời gần đến.

Lu-ca 21:31 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến.

Lu-ca 22:16 Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 22:16 Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời.

Lu-ca 22:18 Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi vương quốc của Đức Chúa Trời đến rồi.

Lu-ca 22:18 Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi.

Lu-ca 22:69 Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên hữu năng lực của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 22:69 Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời.

Lu-ca 23:51 không đồng ý và cũng không dự việc các ngươi kia đã làm. Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 23:51 không đồng ý và cũng không dự việc các ngươi kia đã làm. Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời.

Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Giăng 1:18 Chẳng hề ai thấy Thiên Chúa; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.

Giăng 1:18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.

Giăng 3:2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jesus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư đến từ Thiên Chúa; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

Giăng 3:2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

Giăng 3:3 Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời.

Giăng 3:3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Giăng 3:5 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Linh mà sanh, thì không được vào vương quốc của Đức Chúa Trời.

Giăng 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

Giăng 3:21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Thiên Chúa.

Giăng 3:21 Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.

Giăng 7:17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn Ngài, thì sẽ biết giáo lý ta có phải là từ Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.

Giăng 7:17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.

Giăng 8:54 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh quang ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của mình.

Giăng 8:54 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình.

Giăng 9:33 Nếu người này chẳng phải đến từ Thiên Chúa, thì không làm gì được hết.

Giăng 9:33 Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời, thì không làm gì được hết.

Giăng 10:33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Thiên Chúa.

Giăng 10:33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.

Giăng 16:30 Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Thiên Chúa.

Giăng 16:30 Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời.

Giăng 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Ngài, tức là Thiên Chúa có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.

Giăng 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

Giăng 20:17 Đức Chúa Jesus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Thiên Chúa của ta và Thiên Chúa của các ngươi.

Giăng 20:17 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:3Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về vương quốc của Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:3 Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22 Hỡi người I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, tức là Người đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22 Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Thiên Chúa còn hơn là vâng lời người ta.

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:39 nhưng nếu bởi Thiên Chúa ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Thiên Chúa. Chúng nghe theo lời người:

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:39 nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người:

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy Lời Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:7 Lời Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đức tin nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:7 Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:4 Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Ngài khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:4 Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:8 Đoạn, Ngài ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Áp-ra-ham đã sanh một con trai là Y-sác, thì làm phép cắt bì cho, trong ngày thứ tám; Y-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, và Gia-cốp làm phép ấy cho mười hai tổ phụ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:8 Đoạn, Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Áp-ra-ham đã sanh một con trai là Y-sác, thì làm phép cắt bì cho, trong ngày thứ tám; Y-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, và Gia-cốp làm phép ấy cho mười hai tổ phụ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55 Nhưng người, được đầy dẫy Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời;

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55 Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời;

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:10 Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là năng lực vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:10 Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của vương quốc của Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình, thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu phép báp-tem.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đờn ông, đờn bà đều chịu phép báp-tem.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy Lời Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:1 Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy Lời Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:1 Các sứ đồ và anh em ở xứ Giu-đê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Chúa đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:24 Bấy giờ, Lời Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra.

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:24 Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:5 Đến thành Sa-la-min, hai người giảng Lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa; cũng có Giăng cùng đi để giúp cho.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:5 Đến thành Sa-la-min, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa; cũng có Giăng cùng đi để giúp cho.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:7 vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phau-lút là người khôn ngoan. Người nầy đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, và xin nghe Lời Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:7 vốn ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phau-lút là người khôn ngoan. Người nầy đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến, và xin nghe đạo Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:46 Phao-lô mà Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền Lời Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:46 Phao-lô mà Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.

Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22 giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22 giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:10 Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Chúa gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:10 Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:32 Hai người truyền Lời Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:32 Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:4 Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc tin kính, và mấy người đờn bà sang trọng trong thành nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:4 Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đờn bà sang trọng trong thành nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:13 Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền Lời Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xiến rối loạn trong dân chúng.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:13 Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xiến rối loạn trong dân chúng.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:27 hầu cho tìm kiếm Chúa, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:27 hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Ngài đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:11 Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy Lời Đức Chúa Trời trong đám họ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:11 Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:27 Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ân điển mà giúp ích cho kẻ đã tin theo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:27 Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:8 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về vương quốc của Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình.

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:8 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:25 Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:25 Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:32 Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:32 Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:20 Các người ấy nghe vậy thì tôn vinh Chúa. Đoạn, nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp.

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:20 Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn, nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:7 lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng, cả đêm và ngày, mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:7 lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:31 giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jesus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:31 giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.

Rô-ma 1:1 Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành của Thiên Chúa,

Rô-ma 1:1 Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời,

Rô-ma 1:2 mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh qua các tiên tri của Ngài.

Rô-ma 1:2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh,

Rô-ma 1:4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời với năng lực, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta,

Rô-ma 1:4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,

Rô-ma 1:7 gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Rô-ma 1:7 gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

Rô-ma 1:16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;

Rô-ma 1:16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;

Rô-ma 1:17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Thiên Chúa, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.

Rô-ma 1:17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.

Rô-ma 1:18 Vả, cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.

Rô-ma 1:18 Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.

Rô-ma 1:21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

Rô-ma 1:21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

Rô-ma 2:17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Thiên Chúa của ngươi,

Rô-ma 2:17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi,

Rô-ma 3:5 Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Thiên Chúa, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói.

Rô-ma 3:5 Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? (Tôi nói như cách người ta nói).

Rô-ma 3:18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa ở trước mặt chúng nó.

Rô-ma 3:18 Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.

Rô-ma 3:21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Thiên Chúa, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;

Rô-ma 3:21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;

Rô-ma 3:22 tức là sự công bình của Thiên Chúa, bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,

Rô-ma 3:22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,

Rô-ma 3:29 Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa;

Rô-ma 3:29 Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa;

Rô-ma 4:17 y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Thiên Chúa, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.

Rô-ma 4:17 y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.

Rô-ma 4:21 vì tin chắc rằng điều chi Ngài đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

Rô-ma 4:21 vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

Rô-ma 5:2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 5:2 là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.

Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc theo cách mới của thần linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

Rô-ma 7:6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự.

Rô-ma 8:7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.

Rô-ma 8:7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được.

Rô-ma 8:8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa.

Rô-ma 8:8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Rô-ma 8:33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.

Rô-ma 8:33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.

Rô-ma 9:5 là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Thiên Chúa đáng tôn vinh đời đời. A-men.

Rô-ma 9:5 là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men.

Rô-ma 9:26 Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, Cũng lại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Thiên Chúa Hằng Sống.

Rô-ma 9:26 Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, Cũng lại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống.

Rô-ma 10:2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Thiên Chúa, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn.

Rô-ma 10:2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn.

Rô-ma 11:4 Nhưng lời thần khải là thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh.

Rô-ma 11:4 Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh.

Rô-ma 11:22 Vậy hãy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Thiên Chúa: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt.

Rô-ma 11:22 Vậy hãy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt.

Rô-ma 11:33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

Rô-ma 11:33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!

Rô-ma 12:19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho sự thạnh nộ; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.

Rô-ma 12:19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.

Rô-ma 13:1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

Rô-ma 13:1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

Rô-ma 13:4 vì quan quyền là chức việc của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Thiên Chúa để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.

Rô-ma 13:4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.

Rô-ma 13:6 Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.

Rô-ma 13:6 Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy.

Rô-ma 14:10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ.

Rô-ma 14:10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.

Rô-ma 14:17 Vì vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ trong Thánh Linh vậy.

Rô-ma 14:17 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.

Rô-ma 15:7 Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em vào sự vinh quang của Thiên Chúa.

Rô-ma 15:7 Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Rô-ma 15:8 Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jesus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Thiên Chúa, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta,

Rô-ma 15:8 Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta,

Rô-ma 15:32 Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Thiên Chúa, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa.

Rô-ma 15:32 Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa.

Rô-ma 16:27 nhơn Đức Chúa Jesus Christ, nguyền xin vinh quang về nơi Thiên Chúa khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.

Rô-ma 16:27 nhơn Đức Chúa Jêsus Christ, nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.

I Cô-rinh-tô 1:1 Phao-lô, theo ý Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

I Cô-rinh-tô 1:1 Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

I Cô-rinh-tô 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ chúng ta, và bởi Đức Chúa Jesus Christ!

I Cô-rinh-tô 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

I Cô-rinh-tô 1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là năng lực của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 1:21 Vì trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, khiến thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng thể nhận biết Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời vui dùng sự rao giảng rồ dại đểcứu rỗi những người tin cậy.

I Cô-rinh-tô 1:21 Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.

I Cô-rinh-tô 1:24 nhưng, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 1:24 song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 1:29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài.

I Cô-rinh-tô 1:29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 1:30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Thiên Chúa đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;

I Cô-rinh-tô 1:30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;

I Cô-rinh-tô 2:5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên năng lực của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 2:5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 2:7 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh quang của chúng ta.

I Cô-rinh-tô 2:7 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.

I Cô-rinh-tô 3:9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa; anh em là ruộng Thiên Chúa cày, nhà Thiên Chúa xây.

I Cô-rinh-tô 3:9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

I Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?

I Cô-rinh-tô 3:16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?

I Cô-rinh-tô 3:23 anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 3:23 anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 4:1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 4:1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 4:20 Vì vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

I Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

I Cô-rinh-tô 6:9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được vương quyền của Thiên Chúa sao?

I Cô-rinh-tô 6:9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?

I Cô-rinh-tô 6:10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được vương quyền của Thiên Chúa đâu.

I Cô-rinh-tô 6:10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.

I Cô-rinh-tô 6:15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời không cho phép!

I Cô-rinh-tô 6:15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!

I Cô-rinh-tô 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 7:7 Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Thiên Chúa, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.

I Cô-rinh-tô 7:7 Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.

I Cô-rinh-tô 7:19 Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa.

I Cô-rinh-tô 7:19 Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 8:3 Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Ngài biết người đó.

I Cô-rinh-tô 8:3 Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó.

I Cô-rinh-tô 8:4 Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Thiên Chúa, chớ không có thần nào khác.

I Cô-rinh-tô 8:4 Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.

I Cô-rinh-tô 8:6 về phần chúng ta, chỉ có một Thiên Phụ, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

I Cô-rinh-tô 8:6 về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.

I Cô-rinh-tô 9:21 với những người không luật pháp, tôi cũng ở như người không luật pháp, dầu đối với Thiên Chúa tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ.

I Cô-rinh-tô 9:21 với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp.

I Cô-rinh-tô 10:20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chớ không phải cúng tế Thiên Chúa. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ.

I Cô-rinh-tô 10:20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ.

I Cô-rinh-tô 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.

I Cô-rinh-tô 10:31 Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.

I Cô-rinh-tô 11:7 Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Thiên Chúa, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông.

I Cô-rinh-tô 11:7 Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông.

I Cô-rinh-tô 12:6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.

I Cô-rinh-tô 12:6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.

I Cô-rinh-tô 14:2 Vì người nào nói ngoại ngữ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm;

I Cô-rinh-tô 14:2 Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm);

I Cô-rinh-tô 14:18 Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói ngoại ngữ nhiều hơn hết thảy anh em;

I Cô-rinh-tô 14:18 Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em;

I Cô-rinh-tô 14:36 Có phải là Lời Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng?

I Cô-rinh-tô 14:36 Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng?

I Cô-rinh-tô 15:10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.

I Cô-rinh-tô 15:10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.

I Cô-rinh-tô 15:15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Ngài đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 15:15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 15:27 Vả, Ngài đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài.

I Cô-rinh-tô 15:27 Vả, Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài.

I Cô-rinh-tô 15:34 Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Thiên Chúa chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.

I Cô-rinh-tô 15:34 Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.

I Cô-rinh-tô 15:50 Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng vương quyền của Thiên Chúa được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.

I Cô-rinh-tô 15:50 Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.

II Cô-rinh-tô 1:1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ Đức Chúa Jesus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

II Cô-rinh-tô 1:1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

II Cô-rinh-tô 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ chúng ta, và bởi Đức Chúa Jesus Christ!

II Cô-rinh-tô 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

II Cô-rinh-tô 1:3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót,là Thiên Chúaban mọi sự yên ủi.

II Cô-rinh-tô 1:3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trờiban mọi sự yên ủi.

II Cô-rinh-tô 1:12 Còn như điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Thiên Chúa mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Thiên Chúa.

II Cô-rinh-tô 1:12 Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 1:20 Vì chưng mọi lời hứa của Thiên Chúa đều ở trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 1:20 Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men," làm sáng danh Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 1:21 Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Thiên Chúa;

II Cô-rinh-tô 1:21 Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;

II Cô-rinh-tô 2:17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo Lời Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như Lời từ Thiên Chúa đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.

II Cô-rinh-tô 2:17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.

II Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà thần đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 5:1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, bởi Thiên Chúa, không phải bởi tay người làm ra.

II Cô-rinh-tô 5:1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.

II Cô-rinh-tô 5:11 Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Thiên Chúa biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình.

II Cô-rinh-tô 5:11 Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình.

II Cô-rinh-tô 5:13 Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Thiên Chúa; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em.

II Cô-rinh-tô 5:13 Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em.

II Cô-rinh-tô 5:19 Vì chưng Thiên Chúa trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó Lời giảng hòa cho chúng tôi.

II Cô-rinh-tô 5:19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.

II Cô-rinh-tô 5:21 Ngài đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Thiên Chúa.

II Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 6:4 Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Thiên Chúa, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ,

II Cô-rinh-tô 6:4 Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ,

II Cô-rinh-tô 6:7 bởi lời chơn thật, bởi năng lực của Thiên Chúa, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả;

II Cô-rinh-tô 6:7 bởi lời chơn thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả;

II Cô-rinh-tô 6:16 Có thể nào hiệp đền thờ của Thiên Chúa lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, và họ làm dân ta.

II Cô-rinh-tô 6:16 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.

II Cô-rinh-tô 7:9 nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Thiên Chúa, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào.

II Cô-rinh-tô 7:9 nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào.

II Cô-rinh-tô 7:10 Vì sự buồn rầu theo ý Thiên Chúa sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.

II Cô-rinh-tô 7:10 Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.

II Cô-rinh-tô 7:11 Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Thiên Chúa sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nôn nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó.

II Cô-rinh-tô 7:11 Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nôn nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó.

II Cô-rinh-tô 8:5 Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Thiên Chúa.

II Cô-rinh-tô 8:5 Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.

II Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.

II Cô-rinh-tô 9:12 Vì việc thi hành mục vụ này không chỉ chu cấp nhu cầu cho các thánh đồ mà thôi, lại khiến nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 9:12 Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những dỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

II Cô-rinh-tô 9:13 Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì tôn vinh Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em đối với họ cùng với mọi người.

II Cô-rinh-tô 9:13 Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người.

II Cô-rinh-tô 11:2 Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.

II Cô-rinh-tô 11:2 Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.

II Cô-rinh-tô 13:4 Bởi vì, dầu Ngài nhơn sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi năng lực của Thiên Chúa; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ năng lực của Thiên Chúa thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.

II Cô-rinh-tô 13:4 Bởi vì, dầu Ngài nhơn sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em.

Ga-la-ti 1:1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải cho loài người, cũng không bởi một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Phụ, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

Ga-la-ti 1:1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

Ga-la-ti 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ, và bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta,

Ga-la-ti 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta,

Ga-la-ti 2:6 Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm – trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi, Thiên Chúa không tây vị ai hết – tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào.

Ga-la-ti 2:6 Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, (trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết), tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào.

Ga-la-ti 2:19 Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Thiên Chúa.

Ga-la-ti 2:19 Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời.

Ga-la-ti 3:26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jesus Christ, nên hết thảy đều là con cái của Thiên Chúa.

Ga-la-ti 3:26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.

Ga-la-ti 4:7 Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Thiên Chúa.

Ga-la-ti 4:7 Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.

Ga-la-ti 4:8 Xưa kia, anh em chẳng biết Thiên Chúa chi hết, thì làm tôi các thứ vốn không phải là thần.

Ga-la-ti 4:8 Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần.

Ga-la-ti 4:9 Nhưng hiện nay anh em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?

Ga-la-ti 4:9 Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?

Ga-la-ti 4:14 vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, thật như chính mình Đức Chúa Jesus Christ.

Ga-la-ti 4:14 vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu, anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Jêsus Christ.

Ga-la-ti 5:21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng vương quyền của Thiên Chúa.

Ga-la-ti 5:21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Ga-la-ti 6:1 Hỡi anh em, vì bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là người thuộc linh, hãy khôi phục người bằng thần trí của sự  mềm mại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.

Ga-la-ti 6:1 Hỡi anh em, vì bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.

Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Thiên Chúa không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

Ê-phê-sô 1:1 Phao-lô, theo ý muốn Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jesus Christ:

Ê-phê-sô 1:1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ:

Ê-phê-sô 1:2 nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ Thiên Phụ chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Ê-phê-sô 1:2 nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Chachúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

Ê-phê-sô 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài,

Ê-phê-sô 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,

Ê-phê-sô 2:8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Thiên Chúa.

Ê-phê-sô 2:8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 2:12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân I-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và vô thần trong thế gian.

Ê-phê-sô 2:12 trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3:12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần cách dạn dĩ.

Ê-phê-sô 3:12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Ê-phê-sô 3:20 Vả, Đấng có quyền làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực trong chúng ta,

Ê-phê-sô 3:20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,

Ê-phê-sô 4:24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

Ê-phê-sô 4:24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

Ê-phê-sô 5:5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa.

Ê-phê-sô 5:5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 6:23 Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho từ Thiên Phụ, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Ê-phê-sô 6:23 Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Phi-líp 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an từ Thiên Phụ chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Phi-líp 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Phi-líp 1:11 được đầy trái công bình đến từ Đức Chúa Jesus Christ, làm cho vinh hiểntôn vinh Thiên Chúa.

Phi-líp 1:11 được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danhkhen ngợi Đức Chúa Trời.

Phi-líp 1:14 Phần nhiều trong anh em nhơn tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền Lời Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì.

Phi-líp 1:14 Phần nhiều trong anh em nhơn tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì.

Phi-líp 1:28 điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ Thiên Chúa,

Phi-líp 1:28 điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi; và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời,

Phi-líp 2:6 Ngài vốn có hình Thiên Chúa, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ;

Phi-líp 2:6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

Phi-líp 2:11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Thiên Phụ.

Phi-líp 2:11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Thiên Chúa cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Phi-líp 2:15 hầu cho ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, anh em là con cái của Thiên Chúa, nên không tì, không vít, không chỗ trách được và chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian;

Phi-líp 2:15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;

Phi-líp 3:3 Vì, ấy chính chúng ta là những người chịu phép cắt bì, là những người thờ phượng Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

Phi-líp 3:3 Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.

Phi-líp 4:20 Nguyện sự vinh quang thuộc Thiên Phụ chúng ta, đời đời vô cùng! A-men.

Phi-líp 4:20 Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men.

Cô-lô-se 1:1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

Cô-lô-se 1:1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

Cô-lô-se 1:2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an từ Thiên Phụ chúng ta!

Cô-lô-se 1:2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!

Cô-lô-se 1:6 Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,

Cô-lô-se 1:6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,

Cô-lô-se 1:9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ngài ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,

Cô-lô-se 1:9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,

Cô-lô-se 1:19 Vì chưng, mọi sự đầy dẫy được vui mà ở trong Ngài,

Cô-lô-se 1:19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài,

Cô-lô-se 1:20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài, dầu là những vật dưới đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua huyết của thập tự giá Ngài.

Cô-lô-se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ được hòa thuận lại

Cô-lô-se 1:21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,

Cô-lô-se 1:22  trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước mặt Ngài anh em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được.

Cô-lô-se 1:22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được;

Cô-lô-se 1:25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội Thánh đó, bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền Lời Đức Chúa Trời cho anh em cách trọn vẹn,

Cô-lô-se 1:25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn,

Cô-lô-se 1:28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ.

Cô-lô-se 1:28 Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 2:2 hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Thiên Phụ và Đấng Christ.

Cô-lô-se 2:2 hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ,

Cô-lô-se 2:9 Vì sự đầy dẫy của bản tính của Thiên Chúa thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

Cô-lô-se 2:9 Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.

Cô-lô-se 2:13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:

Cô-lô-se 2:13 Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:

Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin Lời Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát tôn vinh Chúa.

Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Cô-lô-se 4:11 Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì vương quốc của Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.

Cô-lô-se 4:11 Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Phao-lô, Sin-vanh, và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca trong Thiên Phụ và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyền xin ân điển ban cho anh em cùng sự bình an từ Thiên Phụ chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ!

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 hỡi anh em yêu dấu, hãy biết rằng anh em là kẻ được Thiên Chúa lựa chọn.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 Vì Lời Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Thiên Chúa Hằng Sống và chân thật,

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật,

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2 nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2 nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:5 Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Thiên Chúa chứng cho.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:5 Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như Lời Thiên Chúa, vì thật vậy, là Lời hành động trong anh em có lòng tin.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:15 là người đã giết Đức Chúa Jesus và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi; làm trái ý Thiên Chúa và thù nghịch với mọi người nữa,

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:15 là người đã giết Đức Chúa Jêsus và các Đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi; làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa,

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ sau hết đã đến trên họ.

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ.

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:2 và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin,

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:2 và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin,

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11 Nguyền xin chính Đấng Thiên Phụ chúng ta, và Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em!

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:11 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em!

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Thiên Chúa, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Đức Chúa Jesus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9 Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu thương nhau;

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9 Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau;

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội Thánh ở trong Thiên Phụ chúng ta, và trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa:

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ chúng ta, và trong Đức Chúa Jesus Christ!

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ!

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Vả, theo sự công bình của Thiên Chúa, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em,

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 Vả, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em,

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 báo trả những kẻ chẳng hề nhận biết Thiên Chúa, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, làm ra mình là Đức Chúa Trời, ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, cùng Đấng Thiên Phụ chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,

I Ti-mô-thê 1:1 Phao-lô, vâng lịnh Thiên Chúa là Đấng giải cứu chúng ta, và vâng lịnh Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ,

I Ti-mô-thê 1:1 Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,

I Ti-mô-thê 1:2 gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ chúng ta, và bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!

I Ti-mô-thê 1:2 gởi cho Ti-mô-thê, là con thật của ta trong đức tin: nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!

I Ti-mô-thê 1:4 đừng nghe những lời phù phiếm và những gia phổ bất tận, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Thiên Chúa, là công việc được trọn bởi đức tin.

I Ti-mô-thê 1:4 đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin.

I Ti-mô-thê 1:11 Ấy đó là Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn đã dạy dỗ, mà sự rao truyền đã giao phó cho ta.

I Ti-mô-thê 1:11 Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.

I Ti-mô-thê 1:17 Nguyền xin sự tôn quý, vinh quang đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Thiên Chúa có một mà thôi! A-men.

I Ti-mô-thê 1:17 Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

I Ti-mô-thê 2:3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta,

I Ti-mô-thê 2:3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,

I Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Thiên Chúa, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Thiên Chúa và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người;

I Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;

I Ti-mô-thê 3:5 vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội Thánh của Thiên Chúa?

I Ti-mô-thê 3:5 vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?

I Ti-mô-thê 3:15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng Sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.

I Ti-mô-thê 3:15 phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.

I Ti-mô-thê 4:4 Vả, mọi vật Thiên Chúa đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được;

I Ti-mô-thê 4:4 Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được;

I Ti-mô-thê 4:5 vì nhờ Lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.

I Ti-mô-thê 4:5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.

I Ti-mô-thê 4:10 Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Thiên Chúa Hằng Sống, Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, mà nhứt là của tín đồ.

I Ti-mô-thê 4:10 Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín đồ.

I Ti-mô-thê 6:1 Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh và giáo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng.

I Ti-mô-thê 6:1 Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng.

II Ti-mô-thê 1:1 Ta, Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jesus Christ,

II Ti-mô-thê 1:1 Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ,

II Ti-mô-thê 1:2 gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta: nguyền con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ, và bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!

II Ti-mô-thê 1:2 gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta: nguyền con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!

II Ti-mô-thê 1:8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đứng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy năng lực của Thiên Chúa mà chịu khổ Tin Lành.

II Ti-mô-thê 1:8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đứng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành.

II Ti-mô-thê 2:9 vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng Lời Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.

II Ti-mô-thê 2:9 vì Tin Lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.

II Ti-mô-thê 2:14 Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Chúa rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.

II Ti-mô-thê 2:14 Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.

II Ti-mô-thê 3:4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Thiên Chúa,

II Ti-mô-thê 3:4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,

II Ti-mô-thê 3:16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

II Ti-mô-thê 3:16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

Tít 1:1 Ta, Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, để đưa các người được chọn của Thiên Chúa đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

Tít 1:1 Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

Tít 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta,

Tít 1:3 tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,

Tít 1:4 gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Thiên Phụ và bởi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu chúng ta!

Tít 1:4 gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!

Tít 1:7 Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Thiên Chúa thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi;

Tít 1:7 Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi;

Tít 1:16 Họ xưng mình biết Thiên Chúa, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

Tít 1:16 Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

Tít 2:5 có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho Lời Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào.

Tít 2:5 có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.

Tít 2:10 chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý giáo lý của Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta, trong mọi đường.

Tít 2:10 chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường.

Tít 2:13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và Đấng Giải Cứu chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ,

Tít 2:13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,

Tít 3:4 Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,

Tít 3:4 Nhưng từ khi lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta,

Phi-lê-môn 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an từ Thiên Phụ chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!

Phi-lê-môn 1:3 nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh quang Ngài và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời của năng lực Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao,

Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao,

Hê-bơ-rơ 1:5 Vả, Ngài há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?

Hê-bơ-rơ 1:5 Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?

Hê-bơ-rơ 1:6 Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ lạy Con.

Hê-bơ-rơ 1:6 Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.

Hê-bơ-rơ 1:7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Ngài làm ra các thiên sứ Ngài là những thần linh, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.

Hê-bơ-rơ 1:7 Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.

Hê-bơ-rơ 1:8 Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đấng Thiên Chúa, ngôi Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. [Từ ngữ "Đấng Thiên Chúa" dùng để chỉ một trong Ba Ngôi Thiên Chúa].

Hê-bơ-rơ 1:8 Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng.

Hê-bơ-rơ 1:9 Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đấng Thiên Chúa, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trổi hơn kẻ đồng loại mình. [Từ ngữ "Đấng Thiên Chúa" dùng để chỉ một trong Ba Ngôi Thiên Chúa].

Hê-bơ-rơ 1:9 Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng loại mình.

Hê-bơ-rơ 1:13 Ngài há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?

Hê-bơ-rơ 1:13 Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?

Hê-bơ-rơ 1:14 Họ há chẳng phải đều là những thần linh hầu việc, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Hê-bơ-rơ 2:5 Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Hê-bơ-rơ 2:5 Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Hê-bơ-rơ 2:8 Và đặt mọi vật dưới chơn Người. Ngài đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Jesus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài.

Hê-bơ-rơ 2:8 Và đặt mọi vật dưới chơn Người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài.

Hê-bơ-rơ 2:9 Nhưng Đức Chúa Jesus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được độimão vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus đã vì mọi người nếm sự chết.

Hê-bơ-rơ 2:9 Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.

Hê-bơ-rơ 3:4 Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Thiên Chúa.

Hê-bơ-rơ 3:4 Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 3:12 Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống chăng.

Hê-bơ-rơ 3:12 Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.

Hê-bơ-rơ 3:17 Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao?

Hê-bơ-rơ 3:17 Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận nhiều kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao?

Hê-bơ-rơ 4:3 Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Ngài đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta! Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.

Hê-bơ-rơ 4:3 Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta! Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.

Hê-bơ-rơ 4:10 Vì ai vào sự yên nghỉ của Ngài, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.

Hê-bơ-rơ 4:10 Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi phân chia linh hồn, tâm thần, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Hê-bơ-rơ 6:1 Vậy nên, chúng ta hãy lìa bỏ những giáo lý sơ yếu của  Đấng Christ. Chúng ta hãy tiến tới sự trọn vẹn,  đừng lập lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết và của đức tin nơi Thiên Chúa,

Hê-bơ-rơ 6:1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời,

Hê-bơ-rơ 6:5 nếm Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau,

Hê-bơ-rơ 6:5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,

Hê-bơ-rơ 6:18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Thiên Chúa chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.

Hê-bơ-rơ 6:18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.

Hê-bơ-rơ 8:5 và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Thiên Chúa phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.

Hê-bơ-rơ 8:5 và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.

Hê-bơ-rơ 8:8 Vả, vì có chỗ thiếu sót nên Ngài phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới,

Hê-bơ-rơ 8:8 Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới,

Hê-bơ-rơ 8:10 Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên. Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, họ sẽ làm dân ta.

Hê-bơ-rơ 8:10 Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta.

Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng thông qua thần quyền đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Thiên Chúa Hằng Sống, là dường nào!

Hê-bơ-rơ 9:14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linhđời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

Hê-bơ-rơ 10:1 Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần trở nên trọn lành được.

Hê-bơ-rơ 10:1 Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được.

Hê-bơ-rơ 10:31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Hê-bơ-rơ 10:31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Hê-bơ-rơ 11:3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi Lời Thiên Chúa, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

Hê-bơ-rơ 11:3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Ngài, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Hê-bơ-rơ 11:6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

Hê-bơ-rơ 11:16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Thiên Chúa của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

Hê-bơ-rơ 11:16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

Hê-bơ-rơ 11:18 là về con đó có phán rằng: Ấy bởi trong I-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu.

Hê-bơ-rơ 11:18 là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà người sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu.

Hê-bơ-rơ 12:10 Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Ngài vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.

Hê-bơ-rơ 12:10 Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.

Hê-bơ-rơ 12:14 Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.

Hê-bơ-rơ 12:14 Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 12:22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Thiên Chúa Hằng Sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,

Hê-bơ-rơ 12:22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại,

Hê-bơ-rơ 12:23 gần sự nhóm hiệp và Hội Thánh của những con đầu lòng được ghi tên trong các từng trời, gần Thiên Chúa, là quan án của mọi người, gần các thần linh của những người nghĩa đã được làm cho vẹn lành,

Hê-bơ-rơ 12:23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành,

Hê-bơ-rơ 13:5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

Hê-bơ-rơ 13:5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

Hê-bơ-rơ 13:7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền Lời Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng của nếp sống họ là thể nào, và học theo đức tin của họ.

Hê-bơ-rơ 13:7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ.

Gia-cơ 1:1 Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Jesus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

Gia-cơ 1:1 Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão của sự sốngChúa đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.

Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sốngĐức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.

Gia-cơ 1:20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Thiên Chúa.

Gia-cơ 1:20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

Gia-cơ 2:5 Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự vương quốc của Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?

Gia-cơ 2:5 Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?

Gia-cơ 2:23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Thiên Chúa.

Gia-cơ 2:23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời.

Gia-cơ 3:9 Bởi cái lưỡi chúng ta tôn vinh Đấng Thiên Phụ chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.

Gia-cơ 3:9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 1:5 là kẻ bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

I Phi-e-rơ 1:5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

I Phi-e-rơ 1:21 là kẻ nhơn Đức Chúa Jesus tin đến Thiên Chúa, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh quang cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được ở trong Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 1:21 là kẻ nhơn Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 1:23 anh em đã được tái sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi Lời Hằng Sống và bền vững của Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 1:23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 2:4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa,

I Phi-e-rơ 2:4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quítrước mặt Đức Chúa Trời,

I Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;

I Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;

I Phi-e-rơ 2:10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Thiên Chúa, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

I Phi-e-rơ 2:10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

I Phi-e-rơ 2:16 Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 2:16 Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 2:19 Vì nhơn cớ lương tâm đối với Thiên Chúa, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước.

I Phi-e-rơ 2:19 Vì nhơn cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước.

I Phi-e-rơ 2:20 Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 2:20 Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ là hình thức tiêu biểu của sự ấy để cứu chúng ta – chứ không phải là sự cất đi sự ô uế của xác thịt, nhưng là sự đáp ứng của một lương tâm tốt với Thiên Chúaqua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ,

I Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,

I Phi-e-rơ 4:2 hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, mà phải theo ý muốn Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 4:2 hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 4:6 Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho những kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Thiên Chúa về phần thần linh.

I Phi-e-rơ 4:6 Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.

I Phi-e-rơ 4:10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Thiên Chúa.

I Phi-e-rơ 4:10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 4:11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Thiên Chúa; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được vinh hiển trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ; là Đấng được sự vinh quang và quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

I Phi-e-rơ 4:11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

II Phi-e-rơ 1:3 Năng lực của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy sự vinh quang và nhơn đức mà gọi chúng ta,

II Phi-e-rơ 1:3 Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,

II Phi-e-rơ 1:4 và bởi sự vinh quang nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tính của Thiên Chúa.

II Phi-e-rơ 1:4 và bởi vinh hiển nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.

II Phi-e-rơ 1:17 Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh quang từ Thiên Phụ, khi Đấng Tôn Nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."

II Phi-e-rơ 1:17 Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: "Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."

I Giăng 2:14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ.

I Giăng 2:14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.

I Giăng 3:1 Hãy xem Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Thiên Chúa; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

I Giăng 3:1 Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

I Giăng 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

I Giăng 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

I Giăng 4:12 Chưa hề có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

I Giăng 4:12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

I Giăng 5:1 Ai tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

I Giăng 5:1 Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

I Giăng 5:16 Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Ngài sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

I Giăng 5:16 Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

II Giăng 1:3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Thiên Phụ và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!

II Giăng 1:3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!

II Giăng 1:6 Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Ngài. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

II Giăng 1:6 Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

II Giăng 1:9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy không có Thiên Chúa. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Cha và Con.

II Giăng 1:9 Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Giu-đe 1:1 Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ và là em của Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được nên thánh trong Thiên Phụ và được Đức Chúa Jesus Christ giữ gìn, kêu gọi:

Giu-đe 1:1 Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn:

Giu-đe 1:21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Thiên Chúa, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

Giu-đe 1:21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

Giu-đe 1:25 là Thiên Chúa có một, là Đấng Giải Cứu chúng ta, bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh quang, tôn trọng, thế lực, quyền phép thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

Giu-đe 1:25 là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

Khải Huyền 1:8 Chúa là Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn Năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

Khải Huyền 1:8 Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

Khải Huyền 4:11 Lạy Chúa, Ngài đáng nhận sự vinh quang, sự tôn quý, và năng lực; vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Ngài mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

Khải Huyền 4:11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

Khải Huyền 6:9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì Lời Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

Khải Huyền 6:9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

Khải Huyền 7:2 Tôi lại thấy một vì thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Thiên Chúa Hằng Sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển,

Khải Huyền 7:2 Tôi lại thấy một vì thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển,

Khải Huyền 11:11 Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, thần linh sự sống từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể.

Khải Huyền 11:11 Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người: hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể.

Khải Huyền 11:13 Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời trên trời.

Khải Huyền 11:13 Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn; một phần mười của thành đổ xuống, bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy, còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời.

Khải Huyền 12:10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, năng lực, và vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng thẩm quyền của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.

Khải Huyền 12:10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.

Khải Huyền 15:3 Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của các thánh, đường lối Chúa là công bình và chơn thật!

Khải Huyền 15:3 Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chơn thật!

Khải Huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Thiên Chúa người và người sẽ làm con ta.

Khải Huyền 21:7 Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Khải Huyền 22:6 Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chơn thật, Chúa là Đức Chúa Trời của các đấng tiên tri thánh, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

Khải Huyền 22:6 Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chơn thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.